Greve Kommune har vedtaget en Cykelstiplan 2021. Kommunen opfatter cykling som en aktiv og bæredygtig transportform og ønsker derfor at fastholde eksisterende cyklister, samt potentielt tiltrække nye ved at styrke rutenettet i kommunen.

Greve Kommune ser et sikkert og trygt cykelnet som værende grundlæggende for en god cykeloplevelse. Hovedformålet med Cykelstiplanen er at sikre bedre trafiksikkerhed for cyklisterne i kommunen. Cykelstiplanen opstiller fem målsætninger, der tager udgangspunkt i en kortlægning af nuværende trafikfarlige og utrygge steder, samt i ønsker til fremtidens stinet.

Målsætningerne er:

  1. Trafiksikkerhed
  2. Tryghed
  3. Sammenhæng og rejsemål
  4. Fremkommelighed
  5. Rejsehastighed og komfort
Cykeldata for Greve Kommune

 

Kommunens areal 60,4 km²
Kilometer cykelsti (eget trace) 118,9 km
Kilometer cykelsti (parallel med veje) 14,7 km
Cykeltures andel af alle kørte ture i kommunen 10%
Cykeltures andel af ture under 2 kilometer            9%

 

1.297 borgere i Greve Kommune har gennem en spørgeskemaundersøgelse bidraget til at kortlægge problemer og udfordringer på stierne samt udtrykt deres holdninger til stierne, og hvad der skal til for at forbedre dem.

Undersøgelsen viser, at 70 procent af de adspurgte i Greve Kommune cykler dagligt eller et par gange om ugen. Kun 14 procent bruger sjældent eller aldrig cyklen. Kommunen ser det at bruge cyklen på daglig basis til og fra arbejde som et positivt skridt mod en reduktion af biltrafikken. I Greve cykler 31 procent til og fra arbejde og uddannelse, hvilket er 6 procentpoint højere end landsgennemsnittet.

Undersøgelsen ser også på, hvilke faktorer der kan få flere til at gøre brug af cyklen som transportmiddel. Disse er mere motion, sikre cykelstier, bedre vedligeholdelse af cykelstier og flere cykelstier. Ifølge undersøgelsen er det meget få – kun tre procent – der finder stinettet i Greve ”meget godt”, og næsten hver tredje af synes, at stinettet generelt er dårligt. Dårlig vedligeholdelse, manglende belysning og manglende stiforbindelser nævnes som de områder, der er årsag til den lave tilfredshed.

Som en del af cykelstiplanen er der identificeret fem større cykelprojekter, fem forbedringer af eksisterende cykelkorridorer samt 18 mindre anlægsprojekter til etablering i de kommende år.

Kort over nye og planlagte cykelruter
Kort over nye og planlagte cykelruter
Læs strategien
Kontakt

Anna Poulsen, Vej- og trafikmedarbejder