Projekter

  • Alle projekter
  • Energi
  • Mobilitet
  • Cirkulær Omstilling
  • Bygninger
  • Data
  • Klimaplaner
  • Arealer
  • Trafikstøj

I Change(K)now fremmer vi kommunernes brug af cirkulære emballageløsninger. Målet er at finde nye bæredygtige løsninger og arbejde med rutiner og adfærd, så vi kan udfase engangslø...

Vi kan få de værdifulde råstoffer som sand og grus til at række meget længere ved at blive endnu bedre til at genanvende materialer i byggeri og anlæg. I indsatsen ’Spar på råstoff...

I projektet One Textile Direction udvikler vi nye principper for design og indkøb af tekstiler og arbejdsbeklædning. Det gør vi for at reducere mængden af tekstilaffald og øge gena...

Rejseholdet for Lokal Fællesvarme i Region Sjælland hjælper regionens kommuner med at udbrede lokale fælles varmeløsninger til borgere uden for de traditionelle fjernvarmeområder....

Kan vi finde løsninger, der giver os lyst til at cykle og gå mere i de mørke vintermåneder? Det har tolv europæiske partnere i Østersøområdet sat sig for at se nærmere på i projekt...

Grøn Omstilling for Etageboliger vil fremme vedvarende energi og forbrugsfleksibilitet, gennem investeringer i energieffektivitet og lavtemperaturfjernvarme, i Danmark og Sverige. ...

For at styrke den kollektive trafik i hovedstadsområdet vil ni kommuner, Region Hovedstaden og Gate 21 etablere det første tværkommunale delemobilitetstilbud i Danmark. Det betyder...

I projektet stilles der skarpt på udviklingen af naturarealer i råstofgrave i Region Sjælland, der ikke længere er i brug. Vi undersøger muligheden for og udvikler ejer- og partner...

I projektet Structural Reuse undersøger partnerne, hvordan man kan dokumentere egenskaberne i genbrugte byggekomponenter og kortlægger, hvordan de kan recirkuleres for at reducere ...

Partnerskab for Overskudsjord og Ressourcer arbejder med løsninger på tværs af kommuneskel og med udvikling, test og implementering af løsninger med fokus på jord fra bygge- og anl...

DG RESUL-LT v.0 undersøger, hvordan strategisk energiplanlægning på tværs af det dansk-tyske energisystem kan styrke den lokale energiomstilling som driver for grøn erhvervsudvikli...

Green Mobility Shift vil fremme borgernes skift til grønne transportformer. Dét gør de 16 dansk-svenske partnere ved at skabe en model, der danner rammen for en alternativ måde at ...

I partnerskabet REEL arbejder vi konstant på at styrke og videreudvikle Lollands grønne, teknologiske revolution, som skal skabe grundlaget for kommende generationers vækst og udvi...

I Sammen om Mindre Råstofforbrug går vi sammen i en skaleringsproces for at forbedre og reducere forbruget af råstoffer i offentlige anlægsprojekter.

Projektet vil skabe innovation i den kollektive trafik i Region Sjælland. Forskellige løsninger for delemobilitet søges udbredt ved større trafikknudepunkter for at forbedre og sup...

Mange kommuner er i fuld gang med at udtage lavbundsjorder - andre er ved at starte arbejdet. Projektet vil samle aktører og løfte opgaven på tværs af både arealdagsordener og aktø...

Sjællands Klimaalliance skal hjælpe kommunerne fra klimaplan til effektiv klimahandling, der reducerer CO2-udledningen og øger modstandsevnen over for klimaforandringer. Klimaallia...

Klimaalliancen i Hovedstadsregionen skal hjælpe kommunerne fra klimaplan til effektiv klimahandling, der reducerer CO2-udledningen og øger modstandsevnen over for klimaforandringer...

Borgere uden mulighed for fjernvarme skal lettere kunne etablere en fælles lokal og grøn varmeløsning. Det arbejder Region Hovedstaden, Gate 21 og en række kommuner for i projektet...

I Power Bio arbejder vi for at skabe en mere bæredygtig fremtid ved at udnytte biomassens potentiale i den grønne omstilling.

I projektet, Fremtidens Grønne Iværksættere, arbejder elever på erhvervsuddannelser med iværksætteri og grøn omstilling i tæt samarbejde med små og mellemstore virksomheder inden f...

GreenInsight udvikler AI-drevet ressourceoptimering i kommunale bygninger og hjælper kommuner med at udbrede og idriftsætte en modulopbygget energistyringsløsning til kommunale byg...

22 offentlige, private og almene bygherrer har tilsluttet sig erklæringerne, der skal sikre mere genbrug af beton og udvikling af nye forretningsmodeller for flow af genbrugsmateri...

TEF er et tværeuropæisk projekt der skal opbygge en permanent facilitet, som giver virksomheder adgang til at teste og afprøve AI-baserede produkter. Faciliteten er baseret på de s...

InnoTech TaskForce giver kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner mulighed for at samarbejde om konkrete og skalerbare dataprojekter, der kan understøtte udviklingen af byområ...

Det nationale projekt Circular Economy Beyond Waste udforsker og demonstrerer, hvordan vi kan forebygge affald og finde løsninger for øget genbrug og genanvendelse, så vi sikrer, a...

Den Smarte Landsby er et projekt, som tager afsæt i borgernes behov for at gøre de mindre byer på landet endnu mere attraktive ved hjælp af digitale og datadrevne løsninger.

I et fællesskab af kommuner, Region Sjælland og Gate 21 arbejder Fælles om Cykling for at få flere til at cykle i den sjællandske geografi. Vi fokuserer på at få flere børn i sadle...

Med fokus på grøn varme og ladeinfrastruktur til elbiler bygger Grøn Omstilling Sjælland videre på kommunernes arbejde med DK2020-klimahandleplanerne. Målet er at bringe Danmark tæ...

Den rette belysning er afgørende for sunde bymiljøer, og netop det er i fokus i det nye europæiske forskningsprojekt ENLIGHTENme, hvor Gate 21 har ansvaret for at danne og involver...

Fællesskabet for Dynamiske Data er et netværk af kommuner og regioner, der arbejder med dynamiske data for at løse konkrete udfordringer på en bæredygtig måde.

I projektet NEMO ønsker vi at forbedre akustik og luftkvalitet i byområder og langs større infrastruktur ved at følge en todimensionel tilgang.

I dette projekt vil Region Sjælland nedbringe forbruget af plast og øge genbrug og genanvendelse på regionens sygehuse.

I CityLoops har partnere fra syv europæiske byer udviklet metoder og teste værktøjer, der skaber nye kredsløb for byggematerialer og overskudsjord, så det kan bruges igen og igen....

I Energi på Tværs arbejder kommuner, forsyningsselskaber og vidensinstitutioner for en fossilfri energi- og transportsektor i Hovedstadsregionen. Det gør vi med konkret og innovati...

Silent City er et partnerskab og Living Lab for trafikstøj. Her går 16 kommuner og Region Hovedstaden forrest i kampen mod trafikstøj. Med udgangspunkt i kommunernes konkrete støju...