Holbæk Kommune har vedtaget en cykelstiplan i 2021. Planen peger på en lang række positive afledte effekter, når cyklisme fremmes – som eksempelvis:

  • Forbedret luftkvalitet
  • Reduceret trængsel
  • Forbedret sundhed

Planen retter et særligt fokus på børn og unge. Dette fokus knytter sig til en erkendelse af, at en varig forandring først kan realiseres, når der skabes nye vaner, og vanerne rodfæster sig. Med fokus på børn og unge ligger der et ønske om at skabe en cykelinfrastruktur i Holbæk Kommune, der på sigt kan understøtte at kommunens børn og unge danner sunde og gode vaner omkring cykling til og fra skole og i hverdagen generelt – vaner, der kan følge dem videre i deres voksenliv.

Cykeldata for Holbæk Kommune

 

Kommunens areal  577,2 km²
Kilometer cykelsti (eget trace) 99,3 km
Kilometer cykelsti (parallel med veje)  61,1 km
Cykelstinetværk per km² 0,27 km cykelsti / km²
Cykeltures andel af kørte ture i kommunen 8%
Cykeltures andel af ture under 2 kilometer  9%

 

Temaer i strategien

Temaerne for planen er valgt på baggrund af en borgerinddragelsesproces med over 1.300 besvarelser af et spørgeskema, diskussioner i det politiske udvalg, samt en workshop med repræsentanter fra størstedelen af kommunens 18 lokalområder. Der er valgt tre temaer. Disse er i prioriteret rækkefølge:

  • Skoleveje
  • Trafiksikkerhed
  • Sammenhængende stinet

På baggrund af de tre temaer i cykelstiplanen er der identificeret og prioriteret 144 konkrete cykelstiprojekter. Fem af projekterne er allerede under planlægning.

Holbæk Kommune har i deres Trafiksikkerhedsplan 2020-2025 et mål om at øge trafiksikkerheden og trygheden for kommunens borgere. Konkret er det målet, at antallet af personskader på kommunevejene skal reduceres med mindst 50 procent frem til år 2025 i forhold til 2015, hvilket svarer til en gennemsnitlig reduktion på 5 procent per år.

Læs strategien
Kontakt

Andreas Willer Jørgensen, Vejingeniør