Kalundborg Kommune har vedtaget Cykelstiplan 2016-22, som stadig er gældende. Planen skal ses i sammenhæng med kommunens Cykelpolitik 2016-2020 samt kommunens Trafiksikkerhedsplan. Formålet med Cykelstiplan 2016-22 er i prioriteret rækkefølge:

 • At give sikre stiforbindelser til skoler (kommunale og private skoler, gymnasier, VUC og HF) og idrætsanlæg
 • At give sikre pendlerforbindelser til større arbejdspladser
 • At forbedre adgange til stationer og bykerner herunder også den nye station
 • At forbinde Kalundborg by og de fire øvrige centerbyer (Høng, Gørlev, Svebølle og Ubby Jerslev)
 • At forbinde Kalundborg Kommune med de omkringliggende kommuner.

 

Der er taget udgangspunkt i input fra borgerne i form af konkrete borgerhenvendelser, samt input fra to workshops, der er blevet afholdt i forbindelse med arbejdet med cykelstiplanen og cykelpolitikken. På de to workshops deltog mange forskellige interessenter med gode forslag til at skabe bedre cykelforhold i Kalundborg Kommune.

Cykeldata for Kalundborg Kommune

 

Kommunens areal 575,3 km²
Kilometer cykelsti (eget trace) 69,3 km
Kilometer cykelsti (parallel med veje) 45,6 km
Cykeltures andel af alle kørte ture i kommunen 8%
Cykeltures andel af ture under 2 kilometer   16%

 

Målsætninger i cykelpolitikken

Kalundborg Kommune har desuden følgende mål for cykelområdet i deres cykelpolitik, som bør være opfyldt med udgangen af 2020, dog afhængig af kommunens økonomiske muligheder:

 • Flere cyklister i bykernerne
 • 35 procent af skolebørnene fra 3. klasse og opefter cykler til skole. I 2009 cyklede omkring 30 procent af eleverne fra 3. klasse og op
 • Cykelstinettet udbygges gennem hvert år at indstille mindst en af de planlagte stier i cykelstiplanen til næstkommende anlægsbudget.
 • Antallet af uheld med lette trafikanter skal reduceres
 • Antallet af strækninger, der angives som særligt utrygge i trafiksikkerhedsplanen, skal nedsættes
 • Der følges op på målsætningerne ved at foretage cykeltællinger, opdatere kort over kommunens cykelstinet og årlige registrering af antallet af uheld med lette trafikanter.

 

Som supplement til cykelstiplanen er der mindre lokale stiforbindelser. Disse stier kan blandt andet give adgang til børnehaver, vuggestuer, legepladser, efterskoler, specialskoler, busstoppesteder med mere. Disse forbindelser skal fremmes i forbindelse med trafiksikkerhedsprojekter eller andre lokale anlægsprojekter.

Som en del af Cykelstiplanen er der identificeret ni cykelprojekter til etablering i de kommende år.

Læs strategien
Kontakt

Alexander R. Svejstrup, Projektleder – Civilingeniør