Næstved Kommune har en overordnet trafikplan for 2019-2023, hvori cyklisme indgår. Kommunen fremhæver, at cykelfremme kan forbedre byens miljø og folks sundhed. Des flere bilister der overflyttes til cyklen, desto færre biler vil fylde på vejene og forurene i byen. Desuden kan ekstra kilometer på cykel være til gavn for borgernes helbred.

Cykeldata for Næstved Kommune

 

Kommunens areal 676,8  km²
Kilometer cykelsti (eget trace) 228,5 km
Kilometer cykelsti (parallel med veje) 76,7 km
Cykeltures andel af ture under 2 kilometer  10%

 

Kommunen har gennemført spørgeskemaundersøgelser for at lære borgernes præferencer og holdninger til cyklisme at kende.

Næstved Kommune har derfor opsat følgende målsætninger for cykeltrafikken:

  • Mindst 20 procent benytter cyklen som primært transportmiddel til og fra arbejde/uddannelse i 2023 (17 procent i 2019)
  • Mindst 35 procent er generelt tilfredse eller meget tilfredse med cykelforholdene i Næstved Kommune i 2023 (27 procent i 2019)
  • Reducering af antallet af personer, der savner bedre vedligeholdelse af veje og stier til 25 procent i 2023 (39 procent i 2019).

 

Trafikplanen indeholder flere forslag til, hvordan kommunen kan overflytte bilister til cyklen, og hvordan tilfredsheden øges, da en spørgeskemaundersøgelse viser, at der generelt er stor utilfredshed med cykelforholdene i Næstved. Således efterspørger 42 procent bedre vedligeholdelse af stier, og 35 procent efterspørger flere cykelstier.

Forslagene til at forbedre forholdene er eksempelvis at etablere et sammenhængende stinet, pendlingsundersøgelser på virksomheder og udarbejdelse af pendlingsplaner, information og kampagner for at få flere til at cykle – eksempelvis promovering af el-cykler, desuden cykelinspektion og kortlægning af cykelstiers kvalitet, øget vedligeholdelsesindsats og nedsættelse af følgegruppe med henblik på løbende feedback om cykelforholdene.

Et væsentligt indsatsområde er også at gennemføre en cykelstiinspektion og få kortlagt cykelstiernes kvalitet, samt behovet for vedligeholdelse. Efterfølgende skal strækninger med et lavt vedligeholdelsesniveau udbedres, og det skal sikres, at der løbende følges op på cykelstiernes kvalitet. Desuden vil kommunen øge borgernes kendskab til cykelruter og gennemføre kampagner om at ændre transportvaner. Planen identificerer 28 missing links i cykelstinetværket og 26 cykelprojekter til gennemførsel i de kommende år.

Nuværende cykelstier i kommunen

Læs strategien
Kontakt

Center for Teknik og Miljø, Team Trafik, Næstved Kommune