Sorø Kommune har vedtaget en cykelstrategi og handleplan fra 2015 og en Cykelstiprioritering 2022.

Strategien skal skabe grundlaget for at synliggøre de velfungerende cykelruter, der er i kommunen. Samtidig skal strategien danne udgangspunkt for en fremtidig prioritering af forbedringer til gavn for cyklisterne. Visionen for cykelstistrategien er, at det skal være let og trygt at være cyklist i Sorø Kommune: Det skal være synligt, hvad cyklister kan opleve i Sorø Kommune, og andelen af hverdagscyklister skal være mindst på niveau med sammenlignelige kommuner.

Cykeldata for Sorø Kommune

 

Kommunens areal 305,5 km²
Kilometer cykelsti (eget trace) 24,8 km
Kilometer cykelsti (parallel med veje) 39,9 km
Cykeltures andel af alle kørte ture under 2 km           9%

 

Kommunens geografi er blevet undersøgt for at skabe et overblik over de muligheder og udfordringer, som cyklisterne i Sorø står overfor. Undersøgelsen er udarbejdet i samarbejde med en fokusgruppe, det lokale trafiksikkerhedsråd samt ved brug af kortmateriale, eksisterende strategier og feltture. Skoleveje prioriteres højt, da kommunen opfatter skolebørnene som udsatte trafikanter.

Kortlægningen indeholder en meget omfattende oversigt over forbedringsforslag på utrygge strækninger. Det vil ikke være muligt at gennemføre samtlige forbedringsforslag, da de samlet beløber sig til cirka 78.000.000 kroner. Sorø Kommune er derfor nødt til at prioritere, hvilke af forslagene som skal gennemføres og i hvilken rækkefølge.

Kommunen har lavet en Cykelstiprioritering 2022, som indeholder:

  • 52 projekter på en hovedprioriteringsliste
  • 52 projekter på en alternativ prioriteringsliste med fokus på sammenhæng mellem bysamfund i kommunen
  • 52 projekter på en prioriteringsliste med fokus på sikre skoleveje
  • 52 projekter på en prioriteringsliste med fokus på oplevelsesværdier langs ruten i kommunen.

Evalueringsparametre bag er efterspørgsel, vejnet, skoleveje og oplevelsesværdi.

Læs strategien
Kontakt

Svend Eide Joensen, Drifts- og trafikplanlægger, Sorø Kommune