Taskforcene – samarbejde og governance 

Muligheder, styrker og nogle udfordringer

I begyndelsen af november samledes deltagerne i de to arbejdspakker ”2.1 Den strategiske taskforce” med arbejdspakke ”3.1 Den operationelle taskforce” til en workshop. Målet var at drøfte, hvordan vi bedst kommer videre med taskforcearbejdet, får udviklet en governancestruktur, drøftet samspillet mellem interessenter og de tre taskforces i Danmark og Sverige. 

Målet for InnoTech – TaskForce projektet er at etablere en taskforce, der kan bistå kommunerne med viden, yde support og løse konkrete teknologiske problemstillinger. En taskforce, der understøtter triple-helix samarbejdet, og som er lokalt forankret. Derfor arbejdes der for at taskforcen i Region Midtjylland ITK TechLab og taskforcen på Sjælland INSTALL skal samarbejde med den tredje taskforce i Sydsverige, som er under etablering. 

Taskforcen er en tværkommunal og regional stabsfunktion, der arbejder hands-on for at understøtte skalerbare grønne, databaserede løsninger. Taskforcen er drevet af efterspørgslen fra kommunerne, og den sikrer, at løsningerne er af høj kvalitet, bruger en ensartet metodik og udnytter en fælles digital infrastruktur, der er i overensstemmelse med EU’s regler. 

På workshoppen blev det klarlagt, at en taskforce har både muligheder og styrker, men også nogle udfordringer, som det er vigtigt at være opmærksom på. 

Styrkerne ligger i en robust sammensætning, der fremmer kompetenceudvikling og samarbejde på tværs af kommuner og universiteter. Det kan styrke sammenholdet og kommunikationen mellem parterne. 

For at lykkes er det vigtigt, at taskforcen fokuserer på kommunikation og synlighed. Den skal også være i stand til at tilføre værdi til projektet og partnerne. 

Partnerne havde en række ønsker til taskforcen. De ønskede, at den skulle  

  • dele viden,  
  • invitere til samarbejde og  
  • tilbyde praktisk støtte til de løsninger, som virksomhederne og universiteterne kunne bidrage med. 

Taskforcen bør fungere som et omdrejningspunkt for de respektive interessenter. Den kan rådgive, støtte og invitere til samarbejde og fungere som en kobling mellem landene og deres aktører. 

Arbejdet med governance blev påbegyndt på workshoppen, og vil blive fortsat i 2024. Her vil de to arbejdspakker se på, hvordan man kan opbygge en governancestruktur med styringsmål og redskaber. 

Taskforcen samarbejder grænseregionalt ud fra et triplehelix perspektiv, hvor virksomheder, offentlige myndigheder og vidensinstitutioner samarbejder om at udvikle og implementere innovative løsninger. De regionale taskforces samarbejder og lærer af hinanden for at sikre, at de leverer de bedste mulige løsninger til kommunerne