Energi

Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler som kul, olie og gas i 2050. Vi skal derfor omstille og samtænke vores energiforsyning, så den er baseret på 100 procent vedvarende energikilder som vind, sol og geotermi. Men løsningerne kræver nye og tætte samarbejder på tværs af sektorer.

Derfor fokuserer Gate 21 på at samle kommuner, regioner, forsyningsselskaber, virksomheder og vidensinstitutioner i stærke energiprojekter. Her udvikler, tester og udbreder vi effektfulde indsatser, som bidrager til, at vi opstiller, producerer og bruger mere vedvarende energi i Danmark samtidig med, at vi effektiviserer vores brug af energi – både når vi producerer, og når vi bruger vedvarende energi.

Vi arbejder eksempelvis med vedvarende energi i fjernvarmen, at udfase olie- og gasfyr, at lagre energi, energibesparelser i bygninger, ladeinfrastruktur til elbiler, hensigtsmæssig anvendelse af biomasse, energifleksibilitet og sektorkobling.

Resultaterne af vores indsatser bringer os både tættere på en energiforsyning baseret på 100 procent vedvarende energikilder og tættere på Danmarks mål om i 2030 at reducere vores CO2-udledning med 70 procent.

Skal din organisation være med i et projekt, eller har du forslag til nye energiindsatser, er du altid velkommen til at række ud.

 

Se vores projekter med fokus på Energi

Kontakt

Programchef
Jens Skov-Spilling
jens.skov-spilling@gate21.dk

Rejseholdet for Lokal Fællesvarme i Region Sjælland hjælper regionens kommuner med at udbrede lokale fælles varmeløsninger til borgere uden for de traditionelle fjernvarmeområder....

Grøn Omstilling for Etageboliger vil fremme vedvarende energi og forbrugsfleksibilitet, gennem investeringer i energieffektivitet og lavtemperaturfjernvarme, i Danmark og Sverige. ...

DG RESUL-LT v.0 undersøger, hvordan strategisk energiplanlægning på tværs af det dansk-tyske energisystem kan styrke den lokale energiomstilling som driver for grøn erhvervsudvikli...

I partnerskabet REEL arbejder vi konstant på at styrke og videreudvikle Lollands grønne, teknologiske revolution, som skal skabe grundlaget for kommende generationers vækst og udvi...

Borgere uden mulighed for fjernvarme skal lettere kunne etablere en fælles lokal og grøn varmeløsning. Det arbejder Region Hovedstaden, Gate 21 og en række kommuner for i projektet...

I Power Bio arbejder vi for at skabe en mere bæredygtig fremtid ved at udnytte biomassens potentiale i den grønne omstilling.

Med fokus på grøn varme og ladeinfrastruktur til elbiler bygger Grøn Omstilling Sjælland videre på kommunernes arbejde med DK2020-klimahandleplanerne. Målet er at bringe Danmark tæ...

I Energi på Tværs arbejder kommuner, forsyningsselskaber og vidensinstitutioner for en fossilfri energi- og transportsektor i Hovedstadsregionen. Det gør vi med konkret og innovati...